Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 29/03/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 16.500.000 đ 20.900.000 đ đ
HAN 16.500.000 đ 21.900.000 đ 26.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 02/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 06/04/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 06/04/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 14.900.000 đ 22.300.000 đ đ
HAN 14.900.000 đ 22.600.000 đ 27.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
7
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
8
Khởi hành: 30/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 21.900.000 đ 26.900.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 30/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 21.900.000 đ 26.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 04/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.800.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 04/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.800.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 04/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.800.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 04/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.800.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 04/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 13.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.800.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 07/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.500.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.500.000 đ 21.500.000 đ 24.900.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 07/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.500.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.500.000 đ 21.500.000 đ 24.900.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 07/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.500.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.500.000 đ 21.500.000 đ 24.900.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 07/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.500.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.500.000 đ 21.500.000 đ 24.900.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 07/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.500.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.500.000 đ 21.500.000 đ 24.900.000 đ
DAD
20
Khởi hành: 10/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
21
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
22
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
23
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
24
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
25
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
26
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.400.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 12.400.000 đ 17.900.000 đ 21.600.000 đ
DAD
27
Khởi hành: 14/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
28
Khởi hành: 18/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 15.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
29
Khởi hành: 21/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
30
Khởi hành: 25/05/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 15.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
31
Khởi hành: 28/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.500.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 13.500.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
32
Khởi hành: 01/06/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.500.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 17.500.000 đ 20.900.000 đ
DAD
33
Khởi hành: 04/06/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 19.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
34
Khởi hành: 08/06/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.900.000 đ 21.500.000 đ
DAD
35
Khởi hành: 11/06/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.900.000 đ 20.900.000 đ đ
HAN 14.900.000 đ 21.900.000 đ 26.900.000 đ
DAD
36
Khởi hành: 19/06/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 14.500.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.500.000 đ 19.900.000 đ
DAD
37
Khởi hành: 22/06/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.900.000 đ 21.500.000 đ
DAD
38
Khởi hành: 25/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 20.900.000 đ 26.900.000 đ đ
HAN 20.900.000 đ 26.900.000 đ 31.900.000 đ
DAD
39
Khởi hành: 25/06/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 25/03/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
2
Khởi hành: 30/03/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN đ
HAN 0 đ
DAD
3
Khởi hành: 03/04/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 05/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 19.700.000 đ 27.900.000 đ đ
HAN 19.700.000 đ 28.800.000 đ 35.500.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 05/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 19.700.000 đ 27.900.000 đ đ
HAN 19.700.000 đ 28.800.000 đ 35.500.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD
7
Khởi hành: 21/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
8
Khởi hành: 11/05/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 21.900.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 30.900.000 đ 37.900.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 29/05/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 21.500.000 đ 30.500.000 đ đ
HAN 21.500.000 đ 30.500.000 đ 37.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 03/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 31.900.000 đ đ
HAN 22.100.000 đ 31.900.000 đ 41.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 04/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
12
Khởi hành: 04/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ đ
HAN 0 đ
DAD
13
Khởi hành: 08/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 17.900.000 đ 27.900.000 đ đ
HAN 17.900.000 đ 27.900.000 đ 37.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 17/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 18.900.000 đ 28.900.000 đ đ
HAN 18.900.000 đ 28.900.000 đ 38.900.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 18/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ đ
HAN 0 đ
DAD
16
Khởi hành: 18/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
17
Khởi hành: 22/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 17.900.000 đ 27.900.000 đ đ
HAN 17.900.000 đ 27.900.000 đ 37.900.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 23/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ đ
HAN
DAD
19
Khởi hành: 23/06/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
20
Khởi hành: 27/06/2018
Thời gian: 7 ngày
SGN 17.800.000 đ 26.900.000 đ đ
HAN 17.800.000 đ 26.900.000 đ 36.900.000 đ
DAD
21
Khởi hành: 02/07/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN 35.900.000 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
2
Khởi hành: 09/04/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 14.900.000 đ 22.300.000 đ đ
HAN 14.900.000 đ 22.600.000 đ 27.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 10/05/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
5
Khởi hành: 01/07/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Châu Úc & New Zealand

Úc - New Zealand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Úc & New Zealand ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 15/04/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Bắc Mỹ và Alaska

Mỹ - Alaska

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Bắc Mỹ và Alaska ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 18/05/2018
Thời gian: 10 ngày
SGN 23.100.000 đ 52.800.000 đ đ
HAN 23.100.000 đ 52.800.000 đ 76.700.000 đ
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star