Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 24/09/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 28/09/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.200.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.200.000 đ 16.500.000 đ 18.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 01/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.500.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 05/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 15.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 08/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 12/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 17.900.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 15/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 3.000.000 đ 19.900.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 17/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
9
Khởi hành: 18/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 22/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 24/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
12
Khởi hành: 26/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.400.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 29/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 17.500.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 18.500.000 đ 21.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 31/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
15
Khởi hành: 02/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
16
Khởi hành: 05/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 09/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 18.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 12/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.500.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 13.500.000 đ 20.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
19
Khởi hành: 14/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
20
Khởi hành: 16/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
21
Khởi hành: 19/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.500.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 14.500.000 đ 19.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
22
Khởi hành: 23/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.200.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.900.000 đ 19.800.000 đ
DAD
23
Khởi hành: 26/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.900.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 15.900.000 đ 21.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
24
Khởi hành: 28/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
25
Khởi hành: 30/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 16.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
26
Khởi hành: 03/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 19.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
27
Khởi hành: 07/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.500.000 đ 15.500.000 đ đ
HAN 9.500.000 đ 15.900.000 đ 18.900.000 đ
DAD
28
Khởi hành: 10/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 14.900.000 đ 20.900.000 đ đ
HAN 14.900.000 đ 20.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
29
Khởi hành: 12/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
30
Khởi hành: 14/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.500.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 17.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
31
Khởi hành: 17/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.500.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 17.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
32
Khởi hành: 20/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN 16.500.000 đ 21.900.000 đ đ
HAN 16.500.000 đ 22.900.000 đ 27.900.000 đ
DAD
33
Khởi hành: 24/12/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 23.900.000 đ 28.900.000 đ đ
HAN 23.900.000 đ 30.900.000 đ 33.900.000 đ
DAD
34
Khởi hành: 29/12/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN 24.500.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 24.500.000 đ 31.900.000 đ 37.900.000 đ
DAD
35
Khởi hành: 03/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.900.000 đ 20.900.000 đ đ
HAN 15.900.000 đ 21.900.000 đ 25.900.000 đ
DAD
36
Khởi hành: 07/01/2019
Thời gian: 8 ngày
SGN 21.900.000 đ 25.900.000 đ đ
HAN 21.900.000 đ 27.900.000 đ 30.900.000 đ
DAD
37
Khởi hành: 14/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 16.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
38
Khởi hành: 18/01/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 9.500.000 đ 14.900.000 đ 17.900.000 đ
DAD
39
Khởi hành: 21/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
40
Khởi hành: 25/01/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.900.000 đ 14.500.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 15.500.000 đ 17.900.000 đ
DAD
41
Khởi hành: 02/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 18.500.000 đ 23.900.000 đ đ
HAN 18.500.000 đ 24.900.000 đ 28.900.000 đ
DAD
42
Khởi hành: 06/02/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 17.900.000 đ 24.900.000 đ đ
HAN 17.900.000 đ 25.900.000 đ 31.900.000 đ
DAD
43
Khởi hành: 11/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 20.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
44
Khởi hành: 15/02/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.900.000 đ 13.500.000 đ đ
HAN 8.900.000 đ 14.500.000 đ 16.900.000 đ
DAD
45
Khởi hành: 18/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
46
Khởi hành: 22/02/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 9.500.000 đ 14.900.000 đ 17.900.000 đ
DAD
47
Khởi hành: 25/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
48
Khởi hành: 01/03/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.900.000 đ 12.900.000 đ đ
HAN 8.900.000 đ 13.900.000 đ 16.900.000 đ
DAD
49
Khởi hành: 04/03/2019
Thời gian: 8 ngày
SGN 16.900.000 đ 21.900.000 đ đ
HAN 16.900.000 đ 22.900.000 đ 25.900.000 đ
DAD
50
Khởi hành: 11/03/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.900.000 đ 12.900.000 đ đ
HAN 8.900.000 đ 13.900.000 đ 16.900.000 đ
DAD
51
Khởi hành: 14/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 13.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 13.900.000 đ 18.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
52
Khởi hành: 18/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 16.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
53
Khởi hành: 30/04/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
54
Khởi hành: 03/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.900.000 đ 14.500.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 15.500.000 đ 18.900.000 đ
DAD
55
Khởi hành: 06/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 16.500.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.500.000 đ 20.900.000 đ
DAD
56
Khởi hành: 10/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.900.000 đ 14.500.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 15.500.000 đ 18.900.000 đ
DAD
57
Khởi hành: 13/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 16.500.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 17.500.000 đ 20.900.000 đ
DAD
58
Khởi hành: 17/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 15.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
59
Khởi hành: 20/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 17.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
60
Khởi hành: 24/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 15.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
61
Khởi hành: 27/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.900.000 đ 17.500.000 đ đ
HAN 12.900.000 đ 19.500.000 đ 22.900.000 đ
DAD
62
Khởi hành: 31/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.600.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 16.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 01/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
2
Khởi hành: 02/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
3
Khởi hành: 08/10/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
4
Khởi hành: 09/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
5
Khởi hành: 15/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
6
Khởi hành: 17/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
7
Khởi hành: 22/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
8
Khởi hành: 24/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
9
Khởi hành: 28/10/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
10
Khởi hành: 30/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
11
Khởi hành: 31/10/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
12
Khởi hành: 04/11/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
13
Khởi hành: 05/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
14
Khởi hành: 06/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
15
Khởi hành: 12/11/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
16
Khởi hành: 13/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
17
Khởi hành: 14/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
18
Khởi hành: 20/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
19
Khởi hành: 27/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
20
Khởi hành: 28/11/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
21
Khởi hành: 03/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
22
Khởi hành: 04/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
23
Khởi hành: 10/12/2018
Thời gian: 4 ngày
SGN đ
HAN
DAD
24
Khởi hành: 11/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
25
Khởi hành: 12/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
26
Khởi hành: 18/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
27
Khởi hành: 18/12/2018
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
28
Khởi hành: 28/12/2018
Thời gian: 6 ngày
SGN đ
HAN
DAD
29
Khởi hành: 08/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
30
Khởi hành: 08/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
31
Khởi hành: 15/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
32
Khởi hành: 15/01/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
33
Khởi hành: 12/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
34
Khởi hành: 12/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
35
Khởi hành: 19/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
36
Khởi hành: 26/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
37
Khởi hành: 26/02/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
38
Khởi hành: 05/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
39
Khởi hành: 05/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
40
Khởi hành: 12/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD
41
Khởi hành: 19/03/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN đ
HAN
DAD

Hải trình Bắc Mỹ và Alaska

Mỹ - Alaska

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Bắc Mỹ và Alaska ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
icon mũi tên
Bảng giá

star