Bảng giá tham khảo

Tất cả các hải trình tàu biển 5 sao
Dưới đây là tất cả các chương trình tour hiện đang bán trên website thuộc tất cả các hải trình trên khắp thế giới thuộc tập đoàn du thuyền Royal Caribbean.

Hải trình Đông Nam Á

Singapore - Malaysia - Thailand

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Nam Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 30/04/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.900.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 03/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 8.500.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 8.500.000 đ 15.900.000 đ 20.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 06/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 10.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 10.900.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 10/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 7.900.000 đ 13.900.000 đ đ
HAN 7.900.000 đ 15.900.000 đ 19.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 13/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 9.900.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 17/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 20/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.500.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 19.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 24/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 9.900.000 đ 14.900.000 đ đ
HAN 9.900.000 đ 16.900.000 đ 21.900.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 27/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.500.000 đ 16.900.000 đ đ
HAN 11.500.000 đ 18.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 31/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 10.500.000 đ 15.900.000 đ đ
HAN 10.500.000 đ 17.900.000 đ 22.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 03/06/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 12.500.000 đ 18.900.000 đ đ
HAN 12.500.000 đ 19.900.000 đ 24.900.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 07/06/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 12.900.000 đ 19.900.000 đ đ
HAN 14.600.000 đ 20.900.000 đ 25.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 10/06/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 15.200.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 15.200.000 đ 18.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 14/06/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 18.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 17/06/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 19.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 21/06/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 11.900.000 đ 17.900.000 đ đ
HAN 11.900.000 đ 18.900.000 đ 23.900.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 24/06/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 16.900.000 đ 22.900.000 đ đ
HAN 16.900.000 đ 23.900.000 đ 28.900.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 18/10/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
19
Khởi hành: 21/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ
DAD
20
Khởi hành: 25/10/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
21
Khởi hành: 28/10/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
22
Khởi hành: 01/11/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
23
Khởi hành: 04/11/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
24
Khởi hành: 08/11/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD

Hải trình Đông Bắc Á

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc - Hồng Kông

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Đông Bắc Á ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 15/04/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 24.500.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 24.500.000 đ 32.900.000 đ 45.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 20/04/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 32.900.000 đ 45.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 25/04/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 21.500.000 đ 30.500.000 đ đ
HAN 21.500.000 đ 30.500.000 đ 47.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 18/05/2019
Thời gian: 4 ngày
SGN 15.900.000 đ 20.900.000 đ đ
HAN 15.900.000 đ 21.900.000 đ 27.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 21/05/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 16.900.000 đ 21.900.000 đ đ
HAN 16.900.000 đ 23.900.000 đ 28.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 23/05/2019
Thời gian: 9 ngày
SGN 20.500.000 đ 29.500.000 đ đ
HAN 20.500.000 đ 20.500.000 đ 47.900.000 đ
DAD
7
Khởi hành: 05/06/2019
Thời gian: 9 ngày
SGN 23.900.000 đ 32.900.000 đ đ
HAN 23.900.000 đ 32.900.000 đ 50.900.000 đ
DAD
8
Khởi hành: 16/06/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 31.900.000 đ 43.900.000 đ
DAD
9
Khởi hành: 21/06/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 32.900.000 đ 44.900.000 đ
DAD
10
Khởi hành: 26/06/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 30.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 32.900.000 đ 44.900.000 đ
DAD
11
Khởi hành: 01/07/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN 29.900.000 đ 36.900.000 đ 49.900.000 đ
DAD
12
Khởi hành: 06/07/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN 29.900.000 đ 36.900.000 đ 49.900.000 đ
DAD
13
Khởi hành: 22/07/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN 29.900.000 đ 36.900.000 đ 49.900.000 đ
DAD
14
Khởi hành: 27/07/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 29.900.000 đ 35.900.000 đ đ
HAN 29.900.000 đ 38.900.000 đ 51.900.000 đ
DAD
15
Khởi hành: 05/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 28.900.000 đ 34.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 35.900.000 đ 48.900.000 đ
DAD
16
Khởi hành: 14/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 28.900.000 đ 34.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 35.900.000 đ 48.900.000 đ
DAD
17
Khởi hành: 31/08/2019
Thời gian: 7 ngày
SGN 22.900.000 đ 28.900.000 đ đ
HAN 22.900.000 đ 30.900.000 đ 42.900.000 đ
DAD
18
Khởi hành: 16/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
19
Khởi hành: 21/11/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
20
Khởi hành: 25/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
21
Khởi hành: 30/11/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
22
Khởi hành: 05/12/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
23
Khởi hành: 09/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
24
Khởi hành: 14/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
25
Khởi hành: 19/12/2019
Thời gian: 5 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
26
Khởi hành: 23/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD
27
Khởi hành: 28/12/2019
Thời gian: 6 ngày
SGN 0 đ 0 đ đ
HAN 0 đ 0 đ 0 đ
DAD

Hải trình Châu Âu

Anh - Pháp - Ý- Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Châu Âu ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 25/05/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 36.900.000 đ 55.900.000 đ đ
HAN 36.900.000 đ 61.900.000 đ 88.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 29/06/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 39.900.000 đ 59.900.000 đ đ
HAN 64.900.000 đ 91.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 13/07/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 39.900.000 đ 59.900.000 đ đ
HAN 39.900.000 đ 64.900.000 đ 91.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 03/08/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 40.900.000 đ 60.900.000 đ đ
HAN 40.900.000 đ 65.900.000 đ 92.900.000 đ
DAD
5
Khởi hành: 07/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 43.900.000 đ 63.900.000 đ đ
HAN 43.900.000 đ 68.900.000 đ 95.900.000 đ
DAD
6
Khởi hành: 14/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 36.900.000 đ 56.900.000 đ đ
HAN 36.900.000 đ 61.900.000 đ 88.900.000 đ
DAD

Hải trình Bắc Mỹ và Alaska

Mỹ - Alaska

Help Why Cruise Only? Why Free & Easy? Why Packaged?
Hải trình Bắc Mỹ và Alaska ĐKH Cruise Only Free & Easy Packaged
1
Khởi hành: 24/05/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 32.900.000 đ 51.900.000 đ đ
HAN 32.900.000 đ 57.900.000 đ 84.900.000 đ
DAD
2
Khởi hành: 23/08/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 31.900.000 đ 50.900.000 đ đ
HAN 31.900.000 đ 56.900.000 đ 83.900.000 đ
DAD
3
Khởi hành: 27/09/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 28.900.000 đ 47.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 53.900.000 đ 80.900.000 đ
DAD
4
Khởi hành: 11/10/2019
Thời gian: 10 ngày
SGN 28.900.000 đ 47.900.000 đ đ
HAN 28.900.000 đ 52.900.000 đ 79.900.000 đ
DAD
icon mũi tên
Bảng giá

star